Základní příručka pro rozhodčí – část 5. – Etické principy

Kapitola 6

Hlavním cílem části o etických principech je pomoci rozhodčím porozumět základním hodnotám, na kterých je postaveno správné, hodnověrné a férové rozhodování. Je povinností každého rozhodčího dohlédnout na to, aby se utkání odehrávalo podle pravidel a v duchu fair play. Rozhodčí je ten, jež je zodpovědný za zajištění průběhu utkání v duchu fair play.  

6.1 Férovost

Férovost je základní princip rozhodování rozhodčích a je to nezbytná složka každého sportu.

6.2 Čestnost, upřímnost

Čestnost je důležitou součástí férovosti. Rozhodčí musí být vůči sportu, hráčům a sobě upřímný a čestný.

Upřímnost vůči sobě je součástí výkonu rozhodčího, který musí být schopen přiznat si svoje chyby a to, že mohl udělat špatné rozhodnutí. Trenéři i hráči si dokáží vážit a respektovat rozhodčího, který umí přiznat svou chybu. Díky tomu se rozhodčí dokáže vyvíjet a zlepšovat své výkony, protože  jedním z nejlepších způsobů jak se zlepšovat, je poučit se z vlastních chyb.

6.3 Objektivnost

Rozhodčí musí být objektivní. Musí se oprostit od všech citových a ekonomických vazeb, které má s týmy a hráči a které by mohly jeho objektivnost narušit. Jak bylo zmíněno, je povinností rozhodčího dohlížet na to, aby se utkání odehrálo v duchu fair play. Pokud se u rozhodčího objeví jakýkoli náznak neobjektivního chování (např. gesto, nebo podezřelý výstup), jeho objektivnost a férovost je narušena. Úspěšné vedení utkání vyžaduje od rozhodčího komunikaci s hráči, trenéry a organizátory před, v průběhu i po skončení utkání.

6.4 Nezávislost

Výsledek zápasu (skóre) nikdy nesmí být v zájmu rozhodčího. Je tudíž naprosto jasné, že rozhodčí nesmí v žádném případě sázet na utkání, jež rozhoduje. Rozhodčí by nejlépe neměl vůbec sázet na sport, ve kterém působí.

6.5 Zodpovědnost

Rozhodčí je zodpovědný za průběh zápasu a bezpečnost hráčů. Musí proto brát v úvahu i okolnosti týkající se věku hráčů, úrovně soutěže a důležitosti daného utkání.

Rozhodčí musí brát v potaz, že pro hráče je utkání vyvrcholením dne či momentem, na který se těší celý týden. Proto k utkání musí přistupovat s vážností a respektem. Je tudíž povinností rozhodčího se vzdělávat a zlepšovat, aby byl schopen každé utkání kvalitně řídit a zvládnout. Odpovědnost znamená také závazek. Závazek připravit se poctivě na utkání a dorazit na utkání včas.

Rozhodčí musí znát pravidla hry a předpisy týkající se bezpečnosti – zároveň se jimi striktně řídit. Rozhodčí musí kromě rozumění pravidlům hry, rozumět také duchu hry a sportu. Rozhodčí musí být schopen předvídat a číst hru, aby zamezil potenciálním zraněním a tomu, že by někdo mohl získat výhodu záměrným porušováním pravidel. Správným čtením hry rozhodčí udržuje pořádek na hřišti.

Zodpovědný rozhodčí je loajální vůči hře, organizátorům, všem zúčastněným a dalším rozhodčím. Drží slovo a dohody a zodpovědně vykonává úkol, jež mu byl svěřen – tzn. řídit utkání.

6.6 Vstřícnost

Rozhodčí musí být vstřícný vůči hráčům, trenérům, divákům a ostatním rozhodčím. Problémy řeší konstruktivně a je schopen unést kritiku a přiznat chybu.

6.7 Rovnost

Sport by měl být otevřený a přístupný pro kohokoli. Každému člověku, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost musí být dána rovná příležitost sport provozovat. Rovnost je součástí fair play. Proto je úkolem rozhodčího zajistit, aby se hrálo v duchu fair play. Rozhodčí musí okamžitě reagovat na jakékoli chování, které je urážlivé, nebo rasistické. Sport je z velké části mládežnická aktivita, tudíž rozhodčí hraje i důležitou roli vychovatele. Musí proto znát a dodržovat zásady slušného chování a pravidla společnosti. Je úkolem rozhodčího pracovat na zlepšování a zkvalitňování sociálních vazeb mezi hráči.


Vítězslav Carda
Foto: Anssi Koskinen
Zdroj: IFF

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu