Příprava nejmladších věkových kategorií

Příprava nejmladších věkových kategorií

Děti nejsou malí dospělí!

•         Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy…

•         Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly!

Hlavní úkoly sportovní přípravy dětí:

 • Nepoškodit děti – zdravý rozvoj fyzický i psychický
 • Vztah ke sportu – radost, prožitek, emocionalita, spontánnost
 • Učení se základům sportu – předpoklady pro pozdější výkon

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení!

Věkové a vývojové zákonitosti

•         Dětství – období růstu, vývoje a pohybového rozvoje

•         Biologický – kalendářní věk

akcelerace a retardace

Věková období (odlišná z hlediska tělesného, psychického, motorického aj. vývoje)

 • mladší školní věk (6-10 let)
 • starší školní věk (11-15 let)
 • adolescence (16 +)

Mladší školní věk

Charakteristika období – vstup do školy, zpomalení růstu

Všeobecně šťastné období, dobrá „ovladatelnost“

6 až 7 let – pohybový luxus – nestálost, živost, přirozená potřeba pohybu

8 až 10 let – „zlatý věk motoriky“ – nejsnadnější učení pohybovým dovednostem

•         Těkavost pozornosti

•         Reálné nazírání

•         Učení se nápodobou

•         Prožitek

•         Motivovat, projevit zájem

•         Životospráva, denní řád

Starší školní věk

Char. období – nerovnoměrný bouřlivý vývoj, přechod dětství – dospělost, sebeuvědomování

Ø       10 až 12 let – předpubertální etapa

je možné ještě snadné učení

Ø       12 až 14 let – pubertální vývoj

výrazné omezení kvality učení

•         Vytváření vztahu ke sportu nejen jako ke hře, ale také jako k povinnosti.

•         Upevňování zájmu o sport při zachování nadřazenosti školy

•         Přístup taktní, diskrétní, obtíže brát s potřebným nadhledem

•         Vyhýbat se ironii, řešit jen větší prohřešky

•         Nevystupovat příliš autoritativně a nementorovat

Trenér dětí a mládeže

 • Nejlepší trenéři v klubu?
 • Starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající
 • Nedostižný vzor a naprostá autorita pro svěřence
 • Trenér = „Mirek Dušín“
 • Děti musí být vždy na prvním místě!

Oddílová spolupráce – Trenérská rada, šéftrenér klubu

Práce trenéra mládežnických kategorií se hodnotí vždy až s odstupem!

Přísný nebo hodný trenér?

 • Nastavená pravidla – důsledné dodržování, tresty
 • Samotný trénink – radostné prostředí, hráči se baví

Proč děti končí se sportem?

Etapy sportovního tréninku

1. Etapa seznámení se sportem (sportovní předpřípravy)

–  Optimální psychický i fyzický rozvoj

–  Všestrannost, perspektivnost, přiměřenost, systematičnost

–  Základy pro další sportovní činnost

–  Trénink zaměřen na zvládnutí co největšího množství PD, základů techniky a na všestrannost

2. Etapa základního tréninku

–  Postupný růst výkonnosti na základě všestranné přípravy

–  Zvládnutí základy techniky a taktiky, preference IHV

–  Vztah k tréninku

–  Osvojení si co největší množství PD

3. Etapa specializovaného tréninku

4. Etapa vrcholového tréninku

Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku

Dva základní koncepty dlouhodobé koncepce dle Doc. Periče:

Všestrannost

a)   OBECNÁ – veškeré pohybové činnosti (atletika, plavání, lyžování, gymnastika…)

b)   SPECIALIZOVANÁ – kolektivní hry (fotbal, basketbal, házená, frisbee…)

c)   SPECIÁLNÍ – hráč by měl umět hrát na všech postech, střídání brankářů do elévů

Zásady sportovní přípravy dětí

 • Vyučovat, ne trénovat
 • Široká základna
 • Velký počet asistentů
 • Využití času tréninku
 • Využití pomůcek
 • Dobrý vztah k dětem
 • Sendvičový systém (K-K-K)
 • Herní princip

Herní princip v tréninku dětí = „Pozvolné utahování kohoutku“

Příprava tréninků dětí a mládeže

Co musí, měli by a co mohou znát a umět svěřenci v 8, v 10, ve 12, ve 14 letech?

Neučme děti střílet, pokud si neumí přihrát.

Neučme děti přihrávat, pokud neumí ovládat míček.

Neučme děti ovládat míček, pokud neumí správně držet hokejku.

Senzitivní období

= určitá  období, ve kterých dochází k nejvýraznějšímu nárůstu předpokladů pro rozvoj konkrétní pohybové schopnosti

Trenéři je musí znát a obsah tréninků v dětských a mládežnických kategoriích jim přizpůsobovat

Pohybové schopnosti:

 • Rychlost
 • Síla
 • Obratnost (koordinace)
 • Vytrvalost
 • Pohyblivost

Sensitivní období podle Doc. Periče:

Vedení TJ

 • Všechny děti musí být stále aktivní!
 • Důraz na vybavení – obuv, délka hole
 • Přehánět ukázky (široký senzorický kanál)
 • Jednostranná cvičení vždy provádět z obou stran
 • Pozitivní motivace
 • Nezapomínat na obranu, na brankáře
 • Využívat herního principu
 • Kompenzovat
 • Bezpečnost
 • Možnost zadávání „domácích úkolů“

Nedělejme tréninky tak, aby byly jednoduché pro nás,, nýbrž aby byly přitažlivé pro svěřence!

Kruhový provoz – stanoviště

Příklady stanovišť:

osmičky mezi nohama, dribling, slalomy, přihrávky, střelba, minihry, obehrávání o jeden nebo dva míčky, různé způsoby přihrávek, různé způsoby držení hole, použití jiných míčků…

Hry v tréninku dětí

•         Jednoznačně nejdůležitější v tomto období!

•         Hry jsou součástí tr. procesu jako kterékoliv jiné cvičení.

•         Při soutěžení jsou hráči koncentrovanější, zvyšuje se jejich zájem, aktivita a často i rychlost provedení herních prvků.

•         Hra účastníky baví, podněcuje v nich kreativitu, herní myšlení a přitom může mít veliký význam (zdravotní, obratnostní, kondiční, rozvoj rychlosti reakce, herního myšlení)

•         Efektivita = minihry na malém prostoru

•         Rozložme herní čas na kratší úseky

Tabulka závislosti metodicko-organizačních forem (v %) na věku dle Navary:

Modifikované hry

= hry s upravenými pravidly

Volit hru záměrně s návazností na obsah TJ.

příklad – Přihrávky:

•              úprava počtu hráčů

méně hráčů = více přihrávek

•         úprava pravidel

hra na jeden dotyk

střílet se smí až po pěti př.

až po 3 přihrávkách smí družstvo překročit půlící čáru apod.

Působení modifikovaných her dle Votíka:

Příklad TJ – přípravka, elévové

 • Rybičky – rybáři
 • Kloubní mobilizace
 • Červení – bílí
 • Obehrávání ve dvojicích
 • Hra 2 proti 2 opačným držením
 • Florbalová abeceda
 • Štafetové soutěže trojic
 • Stanoviště
  • Hra 3 proti 3
  • Vedení míčku s obratnostními prvky
  • Přihrávkové soutěže
  • Opičí dráha
  • Mini fotbal
 • Kompenzační cvičení

Příklad TJ – mladší, starší žáci

 • Na Mrazíka
 • Strečink
 • Koordinačně náročné slalomové dráhy
 • Psí fotbal s florbalovým míčkem
 • Vedení míčku v pohybu s obratnostními prvky
 • Postřehové starty
 • Štafetové soutěže v přihrávkách
 • Stanoviště
  • Nácvik střelby
  • Hra 3 proti 3 na dva doteky
  • Bago opačným držením hole
 • Vyklusání
 • Kompenzační cvičení

Soutěže dětí

•         Děti by měly hrát co nejčastěji

•         Ideální model

– přípravka a elévové 3+1 na přiměřené ploše se zmenšenými brankami

– mladší žáci 4+1 na přiměřené ploše s přiměřeně zmenšenými brankami

•         Soutěže dětských kategorií – turnajový systém – lépe nepočítat skóre

•         Proč není kanadské bodování a dlouhodobá tabulka?

•         Problém výkonově orientované společnosti (Kolik jsi dal gólů? Vyhráli jste?)

Vedení týmu dětí v utkáních

 • Soutěž je jen doplnění tréninku a ne naopak
 • Znalost pravidel, rozcvičení
 • Oprostit se od výsledku – všichni hrají stejně dlouho
 • Každým zápasem se něco naučíme
 • Přiměřené pokyny k budoucí činnosti, bezprostřední korekce
 • Pozitivní přístup
 • Nekomentovat výkony rozhodčích
 • Vztah s rodiči svěřenců

Výběr sportovních talentů

 • Vlohy – Nadání – Talent
 • vnitřní a vnější predispozice
 • základní – specializovaný výběr
 • rozpoznání skutečné úrovně nadání (biologický věk, předchozí zkušenost)
 • určení talentu -> výběr talentu -> vyhledávání -> rozvoj -> zabezpečení
 • spontánní výběr (nábor), expertní pohled, testy výkonnosti
 • pozitivní vs negativní výběr
 

Partner webu

Partner webu